Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

Szerezz két fizetést egy hónap alatt!


Már most rossz kedvvel gondolsz arra, hogy nemsokára újra jönnek a katalógusos órák?🤔🤓 Zárd Te is boldogan a nyarat!🌞 Játssz velünk és nyerd meg a fizukiegészítést, hogy a szorgalmi időszakban se kelljen lemondanod semmi jóról a piszkos anyagiak miatt!😎🍻


Katt: https://goo.gl/forms/88ojkfhsVzOg780d2

További részletek a játékszabályban olvashatók!Játékszabály

1. A játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18., adószám: 12047244-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-02-051107, továbbiakban: Szervező).

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán és honlapján.

2. A játék részvételének feltételei, időtartama

A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2018. július 5-től augusztus 31. 23:59-ig.
A Játékban, Szervező azon tagjai vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik hatályos munkaszerződéssel rendelkeznek a Schönherz Iskolaszövetkezetnél a Játék időtartama alatt, valamint a Schönherz Iskolaszövetkezet valamelyik irodájának Facebook oldalának* követői és érvényes, létező email címmel regisztrálnak a játékra a megadott módon (a hirdetésben lévő linkre kattintva, a megadott oldalon kitöltik az űrlapot és elfogadják a játékszabályzatot). A Játékban való részvétel további feltétele, hogy Résztvevő által a sorsolással érintett hónap vonatkozásában Szervezővel fennálló munkaviszonyára vonatkozóan munkavégzés történjen, tekintettel arra, hogy a Játék során 2018. július és augusztus hónap vonatkozásában külön (egy-egy) nyertes kisorsolására kerül sor. Szervező nem zárja ki ugyanakkor, hogy Résztvevők, a szükséges feltételek teljesülése esetén, mindkét hónap vonatkozásában részt vegyenek a sorsoláson.

*A Schönherz Iskolaszövetkezet oldalai közé tartozik:
• Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldal
• Diákmunka Debrecen – Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldal
• Diákmunka Miskolc – Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldal
• Diákmunka Pécs – Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldal

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt azonban (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékra történő regisztráció automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések teljes körű elfogadását jelenti. Egy Résztvevő ugyanazzal a névvel és e-mail címmel egy hónap vonatkozásában csak egyszer regisztrálhat. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.

3. A nyertes kiválasztása

Szervező a Játék időtartama alatt az alábbi havi periódusokban az érvényesen regisztrált, azon Résztvevők közül, akik megfelelnek 2. pontban foglalt követelményeknek, az adott periódust követő tizedik munkanapon a Szervező által felállított háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) darab havi nyertes Résztvevőt sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt összesen 2 db havi nyertes Résztvevőt). A havi sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

Havi sorsolási periódusok:
2018. július 5. napján 12 óra 00 perctől, 2018. július 31. napján 23 óra 59 percig;
2018. augusztus 1. napján 12 óra 00 perctől, 2018. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig;

Egy adott hónapra vonatkozó érvényes regisztráció kizárólag az adott periódushoz tartozó sorsoláson vesz részt. Amennyiben a Résztvevő további havi sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további regisztrációt szükséges beküldenie egy másik periódusban. Egy adott periódushoz tartozó sorsoláson minden Résztvevő egy regisztrációval vehet részt. Amennyiben Résztvevő több periódus vonatkozásában kíván részt venni a sorsoláson, úgy a 2. pontban foglalt feltételeknek valamennyi periódus vonatkozásában külön-külön kell megfelelnie.
Szervező minden egyes periódus sorsolásán összesen 1-1 db tartaléknyertes Résztvevőt sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Résztvevő regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Résztvevő a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, valamint, ha nyertes Résztvevő a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerint nem jelentkezik nyereményéért.

A sorsolás napján Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel telefonon keresztül, vagy e-mail útján (amely adatok megadása a regisztráció során kötelező). Az értesítést követően a nyertes Résztvevőnek 5 munkanap áll rendelkezésre, hogy nyereményéért telefonon vagy e-mail útján jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a sorsoláskor másodikként kihúzott tartalék nyertes Résztvevő válik jogosulttá a nyereményre. Ha a kihúzott tartalék nyertes Résztvevő sem jelentkezik a fentiek szerint, abban az esetben új sorsolásra kerül sor az eredeti sorsolás napját követő 10 munkanapon belül.

A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények átadásáról (függetlenül attól, hogy a nyeremény összege banki átutalással kerül megfizetésre) kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, marketingcélokra történő célokat is magában foglaló nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.

4. A nyeremény

A nyertes Résztvevő nyereménye az adott hónapra járó munkabérén felül, Szervező valamennyi munkavállalója munkabérének alapulvételével számított, 2017. évre vonatkozó bruttó havi átlagbér összege, amely 101.200,- Ft (azaz százegyezer-kétszáz forint). Szervező, mint kifizető az ezen összegre vonatkozó adóelőleg megállapítási és levonási, valamint az erről szóló igazolás nyertes Résztvevők részére történő kiadására vonatkozó kötelezettségének minden esetben eleget tesz.

5. Egyebek

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a Schönherz Iskolaszövetkezet Facebook oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

6. Adatkezelés

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy játékban való részvétellel a regisztráció során megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja. Résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Szervező a regisztráció során megadott adatait saját, marketing célú adatbázisában szerepeltesse, az ott megadott elérhetőségekre saját marketing célú üzeneteket eljuttasson.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel.

A Szervező a játékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.


A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: nyeremenyjatek@schonherz.hu. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.